Skikurs mit den Volksschulen Kirchberg/Hoheneich/Nondorf

2017-01-20 10:43

tl_files/avatars/2017/Gruppe.JPG

tl_files/avatars/2017/VS Hoheneich (1).jpg

tl_files/avatars/2017/VS Hoheneich (2).jpg

tl_files/avatars/2017/VS Hoheneich (3).jpg

Skikurse mit Volksschulen

2017-01-17 08:52

Skikurs in Harmanschlag (VS Hoheneich)

tl_files/avatars/2017/VSHoheneich (1).jpg

tl_files/avatars/2017/VSHoheneich (2).jpg

tl_files/avatars/2017/VSHoheneich (3).jpg

Rückblick Skikurse

2017-01-12 12:28

Kurs in Harmanschlag vom 2.1.-4.1.17

tl_files/avatars/2017/HS01 (1).jpg

tl_files/avatars/2017/HS01 (2).jpg

tl_files/avatars/2017/HS01 (5).jpg

tl_files/avatars/2017/HS01 (6).jpg

tl_files/avatars/2017/HS01 (7).jpg


Kurs in Harmanschlag vom 5.1.-7.1.17

tl_files/avatars/2017/HS02.jpg


Harmanschlag vom 26.12.-28.12.16

tl_files/avatars/2017/HS03 (1).jpg

tl_files/avatars/2017/HS03 (2).jpg


Kurs in Karlstift vom 27.12.-29.12.16

tl_files/avatars/2017/KS01 (1).jpg

tl_files/avatars/2017/KS01 (2).jpg